Professional, fair, friendly, for your future success.

STORITVE

Finančno svetovanje POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Nudimo celovito finančno svetovanje in podporo na naslednjih področjih:

 • Vodimo celoten postopek prodaje/nakupa podjetij.

 Nudimo podporo pri:

 • spremljavi MRA-ja ( Master Restructuring Agreement ),
 • insolvenčnih postopkih  in  financiranju  vašega podjetja,
 • iskanju možnih virov financiranja,
 • posredovanju, ocenjevanju in prodaji premičnega premoženja po celem svetu (nad 300 000 registriranih kupcev).

Pripravljamo:

 • poslovne načrte  in  revizijo poslovnih načrtov,
 • modele ocenjevanja vrednosti podjetij,
 • načrte finančnega in poslovnega prestrukturiranja,
 • skrbne preglede poslovanja  (finančna analiza podjetja, pregled investicij in njihovega financiranja),
 • neodvisne preglede poslovanja za banke  (IBR).
 • Pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje in s pomočjo katerega boste :

  • pridobili realno oceno potenciala vašega poslovanja in tveganja,
  • lahko oblikovali strategijo razvoja podjetja,
  • zbrali dodaten kapital pri bankah ali investitorjih tveganega kapitala,
  • dobili vso potrebno podporo in pomoč pri nadaljnjem razvoju vašega podjetja.
 • Skrbni pregled daje naročniku možnost vpogleda v notranje informacije podjetja, ki niso razvidne iz javno dostopnih virov.

  Obseg je odvisen od potreb naročnika:

  • hitri skrbni pregled,
  • celostni skrbni pregled.

  Skrbni pregled lahko pokrije posamezna področja (finančni, davčni, pravni, kadrovski, ipd.) oz. celotno poslovanje podjetja. Po zaključku skrbnega pregleda dobi naročnik pisno poročilo.

 • Neodvisni pregled poslovanja je posebna oblika skrbnega pregleda, ki daje poudarek denarnim tokom ter odplačilni zmožnosti podjetja.

  Neodvisni pregled poslovanja obsega:

  • testiranje ključnih predpostavk v projekcijah poslovanja,
  • analizo občutljivosti posameznih scenarijev,
  • oceno potreb po morebitnem dodatnem financiranju,
  • pregled vseh možnih zavarovanj in oceno le teh,
  • kreditni potencial podjetja (debt capacity in lending limit),
  • pisno poročilo z vključenim mnenjem svetovalcev glede pripravljenih projekcij ter podporo pri pripravi oz. izvedbi ukrepov. 
 • Načrt finančnega prestrukturiranja je namenjen podjetjem, ki se soočajo z zaostreno likvidnostno situacijo z namenom hitrega izboljšanja poslovanja - »quick win«.

  Najbolj pogoste situacije, kjer lahko Načrt finančnega prestrukturiranja izboljša likvidnostno situacijo podjetja:

  • zamude s plačili,
  • nezmožnost plačevanja svojih obveznosti,
  • nenadzorovanim povečevanjem stroškov,
  • nezmožnostjo odplačil kreditov.  

  Načrt finančnega prestrukturiranja obsega:

  Prva faza:

  • celovita analiza poslovnega okolja, 
  • poslovnih funkcij (prodaja, nabava, proizvodnja, organizacija in kadri),
  • finančnega položaja podjetja. 

  Druga faza:

  • predstavitev potrebnih poslovnih in finančnih ukrepov za izboljšanje položaja, 
  • ter na tej podlagi priprava projekcij poslovanja (načrt IPI, BS, DT). 

  Tretja faza:

  • Poročilo, ki poleg prestavitve ugotovitev vsebuje tudi posebej izpostavljene ukrepe za izboljšanje likvidnosti, ocene potencialov dezinvestiranja, oceno potreb po dodatnem financiranju, oceno prostih denarnih tokov za odplačilo kreditnih obveznosti, predlog reprograma obveznosti, po želji naročnika pa po oddaji načrta tudi spremljanje (nadzor) nad njegovim izvajanjem.

   

Ocenjevanje vrednosti POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Ocenjujemo vrednosti podjetij, nepremičnin, strojev, ostalih sredstev in opreme  (neopredmetena sredstva, terjatev itd. ) v skladu z MSOV.

Ocenjevanje vrednosti podjetij

Ocenjevanje izvajamo za naslednje namene:

 • za prevzeme, združitve, prodaje in nakupe podjetja ali njegovega dela,
 • davčne namene,
 • za dokapitalizacijo, delitve in oddelitve, izstope družbenikov,
 • menedžerske odkupe in odkupe z zadolžitvijo,
 • za računovodsko poročanje.

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Ocenjujemo vrednost vseh vrst tipov nepremičnin:

 • poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali),
 • industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča),
 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine),
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča),
 • specialne nepremičnine (kamnolomi, rudniki…).

Ocenjevanje vrednosti ostalih sredstev (neopredmetena sredstva, terjatev itd. )

Ocenjujemo tudi vrednosti:

 • neopredmetenih osnovnih sredstev (blagovne znamke, licenčnine, patenti)
 • terjatev ali njegovega dela
 • in pripravljamo poročila o oceni vrednosti skladno z aktualnimi mednarodnimi standardi vrednosti (MSOV).
Model ocenjevanje vrednosti podjetij

Pripravimo model za oceno vrednosti podjetij, ki se lahko tudi v prihodnjih letih uporabi za ocenjevanje vrednosti podjetja.

Poslovno svetovanje POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Vašemu podjetju nudimo storitve vzpostavitve, izobraževanja in poslovnega svetovanja na podlagi metodologij vitkega poslovanja (Lean) in kvalitete (Six Sigma):

 • optimiziramo poslovne procese, lokacije poslovanja in dobavno verigo,
 • zagotovimo kvaliteto in stabilnost vaših produktov kot rezultat optimiziranih poslovnih procesov,
 • postavimo in vodimo projektno pisarno,
 • izvedemo revizijo vašega poslovnega procesa,
 • ocenimo možne potenciale izboljšanja kvalitete in nižanja stroškov,
 • pripravimo temeljit poslovni načrt,
 • analiziramo panoge, v katerih delujete oz. boste delovali.

Svetujemo vam tudi pri pridobivanju novih poslovnih priložnosti v tujini (internacionalizaciji), saj imamo v ekipi strokovnjake z dolgoletnimi diplomatskimi-ekonomskimi izkušnjami.

 • Priprava načrta poslovnega prestrukturiranja je najbolj celosten pristop k reševanju podjetij,

  • ki se znajdejo v težavah, 
  • katerih poslovanje je še solidno in se zavedajo, da se je potrebno v vedno spreminjajočem poslovnem okolju ves čas ocenjevati in prilagajati.

  Načrt poslovnega prestrukturiranja obsega:

  • celovito analizo okolja in poslovanja podjetja (tudi finančno analizo). Velik poudarek je na pregledu procesov na vseh poslovnih področjih ter pripravi predlogov tako kratkoročnih (quick winners) kot tudi srednjeročnih ukrepov (programsko, tehnološko, organizacijsko, kadrovsko prestrukturiranje),
  • poročilo -  Načrt poslovnega prestrukturiranja je pripravljen v sodelovanju s ključnimi zaposlenimi v podjetju.

  Dodana vrednost naših strokovnjakov je sodelovanje pri izvedbi prestrukturiranja, saj so izkušnje pokazale, da je neobremenjen pristop k uvajanju sprememb ključen za njihovo lažjo in hitrejšo uvedbo.

 • Svetujemo vam pri vstopu na tuje trge in za vas:

  • oblikujemo poslovno strategijo,
  • analiziramo poslovno okolje z vidka konkurčnega potenciala podjetja,
  • preučimo konkretno tuje poslovno okolje z vidika normativnega, družbenega, institucionalnega, političnega in ekonomskega okvirja, 
  • svetujemo pri posameznih korakih ob dejanskem vstopu na tuji trg.

Nepremičninsko svetovanje POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Ocenjevanje vrednosti nepremičnin

Opravljamo storitve ocenjevanja vrednosti nepremičnin, skladno z mednarodnimi standardi vrednosti (MSOV). Referenčni elaborati zajemajo obsežne in zahtevne ocenitve vrednosti nepremičnin v postopkih pravnega prometa, zavarovanega posojanja, ustanavljanja družb, računovodskega poročanja in v stečajnih postopkih.

Ocenjujemo vrednost vseh vrst tipov nepremičnin, kot so:

 • poslovne nepremičnine (pisarne, hoteli, trgovski lokali, gostinski lokali, storitveni lokali),
 • industrijske nepremičnine (proizvodne hale, skladišča),
 • stanovanjske nepremičnine (stanovanja, hiše, apartmaji, počitniške nepremičnine),
 • zemljišče v vseh fazah razvoja (kmetijska in stavbna zemljišča),
 • specialne nepremičnine (kamnolomi, rudniki…).

Nepremičninsko svetovanje

Ste se znašli v položaju, da morate sprejeti pomembno odločitev o nakupu, prodaji, najemu, oddaji, prenovi ali celo razvoju nepremičnine? V okviru naše skupine vam zagotovimo strokovno podporo pri iskanju rešitev za sprejemanje optimalnih rešitev.

Storitve svetovanja izvajamo na področjih:

 • Nakupa/prodaje nepremičnin, 
 • Skrbnega pregleda nepremičninskih projektov, 
 • Sestave finančne konstrukcije nepremičninskega projekta, 
 • Projektnega monitoringa.
 • V prvi fazi se pozanimamo glede vaših želja in potreb, ki vodijo v željene aktivnosti. Nadalje izdelamo analizo trga, kar zajema pregled ponudbe in povpraševanja po dotičnih nepremičninah na vaši mikrolokaciji. Na podlagi ugotovitev vam svetujemo glede določitve prodajne cene vaše nepremičnine oziroma vas usmerimo glede razumne cene, ki jo je moč pričakovati v trenutni situaciji na trgu nepremičnin.

  Za namen nakupa nepremičnine posebno pozornost posvetimo:

  • pregledu pravnega stanja nepremičnine,
  • razvojnim možnostim objekta (upoštevaje veljavne prostorske akte),
  • analizi oglaševane cene v razmerju z najgospodarnejšo uporabo nepremičnine ter nameravano rabo s strani naročnika.
 • Razvoj zemljišč oziroma načrtovanje izboljšav na zemljiščih temelji na vrsti predpostavk, ki jih razvijalec sprejme tekom snovanja nepremičninskega projekta. Vsaka od predpostavk predstavlja svojevrstno tveganje na poti uspešne izvedbe zadanega projekta.

  S svojim znanjem in široko mrežo sodelujočih strokovnjakov vam pomagamo pri vnaprejšnjem zaznavanjem teh tveganj ter sprejemanju ukrepov za minimizacijo vpliva na uspešnost izvedbe projekta.

  Storitev je primerna za celoten obseg udeležencev na projektu (investitor/razvijalec, finančne institucije, organi nadzora porabe nepovratnih sredstev…).

 • Na videz zelo preprosta določitev trajanja projekta se lahko tekom izvedbe naložbe pokaže za zelo finančno občutljivo področje. V ta namen pri nas poseben poudarek dajemo čim bolj realnemu terminskemu planu izvedbe naložbe, ter s tem v povezavi dejanske potrebe po finančnih virih. Pravilna razporeditev zahteva manj rezerve v projektu, investitorju pa daje dovolj časa za pravočasno urejanje financiranja. 

  Ni nepomembna odločitev o viru financiranja vaše nepremičnine. Pri nas se potrudimo in stranki predlagamo najoptimalnejši način financiranja (lastni kapital, kredit, leasing, subvencije, nepovratna sredstva) ali celo kombinacije.

  Na pregleden način vam predstavimo vse stroške projekta, ter stroške financiranja in jih tudi časovno razporedimo po planirani porabi. Vse predpostavke so v finančni konstrukciji obrazložene in imajo realno osnovo. Vsaka finančna konstrukcija ima tudi občutljivostno analizo in t.i. worst case scenario, ki stranki zagotavlja, da lahko verjame v projekt.

  Poleg stroškov, vezano na specifiko projekta, vam pregledno pripravimo tudi prihodke in odhodke iz naslova naložbe. Le ti so pripravljeni na osnovi lastnih baz podatkov, kot tudi na osnovi javno dostopnih podatkov, ter so ustrezno časovno razporejeni.

  Sestavni del vsake finančne analize projekta je tudi njena uspešnost, ki jo merimo preko različnih kazalnikov.

 • Izvajamo tudi Projektni monitoring za zaščito interesov naročnika preko zaznavanja tveganj, ki se pojavljajo pri nepremičninskih projektih in na katere naročnik nima neposrednega vpliva ter svetujemo pri procesu odpravljanja le-teh. Namenjen je širokemu krogu strank, kot na primer:

  • za leasing družbe,
  • najemnika ali kupca, ki vstopi v zavezo za najem ali nakup nepremičnine po izgradnji,
  • banko ali drugo finančno razvojno družbo, kjer posojilo zapade ob koncu obdobja razvoja,
  • projekte financirane z nepovratnimi sredstvi,
  • javno-zasebna partnerstva in končne uporabnike.

  Storitev zajema celovit pristop pri izvedbi nepremičninskega projekta upoštevaje želje in potrebe naročnika.

Pravno in davčno svetovanje POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Na področju pravnega svetovanja sodelujemo z najboljšimi odvetniki iz Alpe Adria regije s katerimi vam skupaj svetujemo na področju:

 • gospodarskega in delovnopravnega področja,
 • stvarnega in obligacijskega prava.

Nudimo vam podporo pri:

 • insolvenčnih postopkih,
 • javnih naročilih,
 • javnem-zasebnem partnerstvu (jzp),
 • črpanju EU SREDSTEV in pripravi dokumentacije.

Storitve davčnega svetovanja vključujejo svetovanja na področjih poslovanja pravnih in fizičnih oseb:

 • davka od dohodkov pravnih oseb,
 • v primeru diagnostičnega davčnega pregleda,
 • transfernih cen,
 • davka na dodano vrednost (DDV),
 • mednarodnega obdavčenja,
 • statusnega preoblikovanja družb,
 • dohodnine,
 • zastopanje v davčnih postopkih,
 • prispevkov za socialno varnost in obdavčitve tujcev ter davčno inšpekcijskih nadzorov
 • Storitev je namenjena :

  • podjetjem, ki ugotavljajo, da jih finančni položaj glede na zahteve zakonodaje sili k uvedbi enega od insolvenčnih postopkov, 
  • upnikom, ki želijo predstavitev posledic različnih scenarijev kot so: prisilna poravnava, stečaj.

  Obseg storitev:

  • oblikovanje najoptimalnejše rešitve postopka,
  • pripravo popolnega predloga za začetek insolvenčnega postopka,
  • pripravo načrta finančnega prestrukturiranja (NFP - po 145. členu po ZFPPIPP),
  • pripravo cenitev,
  • izdelavo poročila pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij o pregledu načrta finančnega prestrukturiranja (146. členu po ZFPPIPP),
  • podporo upravi pri izvedbi prisilne poravnave oz. nadzor nad njenim izvajanjem.
 • Na področju gospodarskega prava vam

  svetujemo:

  • na področju statusnega gospodarskega prava,
  • pri izvedbi prevzemnih postopkov, vključno s priglasitvijo koncentracije pristojnemu organu.

  pripravimo:

  • vso potrebno dokumentacijo za statusno preoblikovanje družbe (preoblikovanje s.p. v kapitalsko družbo, pripojitve, delitve.),
  • ustrezne gospodarske pogodbe,
  • predlog za izvršbo,
  • in izvajamo skrbne preglede gospodarskih subjektov.
 • V okviru delovnopravnega področja:

  • svetovanje s področja delovnega prava,
  • pripravljamo vse vrste pogodb o zaposlitvi in na željo stranke izpeljemo postopek zaposlitve,
  • izdelamo interne akte in pravilnike vezane na delovnopravno področje,
  • pomagamo pri izpeljavi postopkov za uveljavljanje odškodninske odgovornosti delavcev,
  • izvedemo vse postopke odpovedi pogodb o zaposlitvi,
  • pomagamo pri pridobitvi vseh vrst delovnih dovoljenj in dovoljenj za prebivanje,
  • zastopamo vas v delovnopravnih postopkih, v primeru inšpekcijskega nadzora s področja dela in pri urejanju razmerij s sindikati in svetom delavcev.
 • Na področju stvarnega in obligacijskega prava:

  • svetujemo s področja Stvarnopravnega zakonika in Zakona o zemljiški knjigi,
  • pomagamo pri vprašanjih vezanih na gradnjo objektov ter drugih stvarnopravnih in nepremičninskih vprašanjih,
  • svetujemo pri sklepanju in razvezi pravnih poslov,
  • presojamo ustreznost posameznih pravnih poslov, se zanje pogajamo in pripravimo vso ustrezno dokumentacijo.
 • Svetujemo vam tudi na področju:

  • Javnih naročil
   - Svetujemo vam na vseh postopkih javnih naročil v Sloveniji in na Hrvaškem:pripravljamo pogodbe in nudimo pomoč pri ureditvi pravnih razmerij med     partnerji in podizvajalci v ponudbi,
   - izdelujemo revizijske zahtevke,
   - nudimo pravno pomoč pri tolmačenju pogodb,
   - zastopamo vas na vpogledih v konkurenčne ponudbe in na vseh pogajanjih
  • Javno-zasebnega partnerstva (jzp)
  • Promotorstva v jzp
  • Energetskega pogodbeništva
  • Pomoč pri črpanju EU SREDSTEV in pripravi dokumentacije (poslovna in investicijska dokumentacija)

  Skupaj z našimi partnerji vam nudimo tudi možnost pridobitve APLIKACIJE ZA ELEKTRONSKO JAVNO NAROČANJE, ki omogoča:

  • enostavnejšo izvedbo postopkov javnih naročil,
  • zagotavlja prilagojene vsebine glede na predmet naročanja ter generiranje vseh potrebnih dokumentov za uspešno in učinkovito izvedbo postopkov javnega naročanja.

  Aplikacijo so razvili pravni strokovnjaki z dolgoletnimi izkušnjami na področju javnega naročanja, ki skrbijo tudi za ustreznost in posodabljanje ter nudijo strokovno pomoč pri izvajanju postopkov,

 • Izognite se napakam pri obračunavanju in plačevanju davčnih obveznosti ter zmanjšajte davčno tveganje.

  Naši strokovnjaki vam bodo na podlagi rezultatov predstavili plan optimizacije vaših davkov in predlog za zmanjševanje davčnega tveganja. 

 • Izognite se nepotrebnim dilemam v primeru davčnega inšpekcijskega nadzora in si za ta namen zagotovitve vso potrebno dokumentacijo.

  Nudimo vam:

  • analizo poslovnega modela podjetja in identificiramo posamezne vrste transakcij, ki se vršijo med družbami,
  • pomoč pri oblikovanju transfernih cen skladno s Slovensko zakonodajo in predlagamo ustrezne spremembe uporabljenih metod za določanje transfernih cen.
 • Imamo znanje in izkušnje na področju davčnih in inšpekcijskih postopkih, za katere nas lahko za zastopanje pooblastite pred ustreznim davčnim organom.

  V času postopka:

  • spremljamo potek postopka,
  • po izdani odločbi davčnega organa nudimo pomoč pri zagovoru stranke,
  • vložimo pritožbo na odločbo prvostopnega davčnega organa,
  • zastopamo vas tudi pred Upravnim sodiščem.
 • Uresničite svoje poslovne ideje in še izboljšajte svoje poslovanje.

  Dovolite, da vam pomagamo najti dodatne rešitve in priložnosti za še bolj uspešno poslovanje vašega podjetja ter vas opozorimo na davčne in finančne pasti:

  • pripravimo vam temeljit poslovni načrt, ki bo prepričal bodoče investitorje, 
  • temeljito analiziramo panogo, v katero vstopate in konkurenco, s katero se boste soočili.

Računovodsko svetovanje POŠLJI POVPRAŠEVANJE

Pomagamo vam pri zahtevnejših vprašanjih v zvezi s Slovenskimi (SRS) in Mednarodnimi (MSRP) računovodskimi standardi  na področjih:

 • poslovnih kombinacij,
 • naložbenih nepremičnin,
 • odloženih davkov,
 • finančnih instrumentov,
 • oblikovanja rezervacij in dolgoročnih PČR,
 • neopredmetenih sredstev.

 V tem kontekstu za gospodarske družbe pripravljamo:

 • izkaze poslovnega izida,
 • bilance stanja oziroma izkaze finančnega položaja,
 • izkaze vseobsegajočega donosa,
 • izkaze gibanja kapitala,
 • izkaze denarnih in/ali finančnih tokov,
 • letna poročila z razkritji,
 • poročila za zunanje uporabnike (AJPES, Banka Slovenije, druge institucije):
  • konsolidirane računovodske izkaze,
  • navodila odvisnim družbam za pripravo konsolidiranih izkazov,
  • izvedbo letnega popisa sredstev in obveznosti družb,
  • poročilo o razmerjih s povezanimi osebami (545. člen ZGD).

NOVICE

  • 27

   SEP 2017

   5. DAN BREZPLAČNIH DAVČNIH IN RAČUNOVODSKIH NASVETOV

   Podjetje BV Finančna Skupina je sodelovalo na dnevu brezplačnih davčnih in računovodskih nasvetov.

    

    

   Preberi več
  • 27

   MAY 2017

   PRILOŽNOST ZA INOVATIVNA PODJETJA

   Smo v fazi zbiranja prijav.

   Preberi več
  • 28

   JUN 2016

   KRITIČNO, ČE NIMAMO PRAVEGA IZRAČUNA

   Ustrezen poslovni načrt in optimiziran poslovni proces sta pogoja za uspešen nastop na trgu. 

   Preberi več
  • 17

   MAR 2016

   TEORETIČNI IN PRAKTIČNI IZZIVI PRI OCENJEVANJU TRŽNE VREDNOSTI TERJATEV DO KUPCEV

   Pri ocenjevanju tržne vrednosti terjatev do kupcev (v nadaljevanju terjatve) se v praksi sklicujemo predvsem na tujo literaturo in prakso faktoring podjetij.

   Preberi več

REFERENCE

KONTAKT

Verovškova 55A, 1000 Ljubljana

+386 40 519 202
059 048 405

Kje se nahajamo

Delovni čas

Ponedeljek - petek

09:00 - 12:00

14:00 - 18:00

STOPITE V STIK